برچسب: انشجویان دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا

بازدید علمی

بازدید علمی

در این بازدیدها ابتدا ارائه هایی در زمینه تحصیلی بازدیدکنندگان انجام گرفته و سپس دانشجویان به بازدید از خطوط تولید هوفنبرگ، می پردازند. هدف از این بازدیدها بالا بردن سطح آگاهی دانشجویان و دانش آموزان در یک فضای واقعی و در عین حال صمیمانه است. ۱۷ دی ۹۷ بازدید دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا ۸… continue reading